Blanco White

Blanco White

Sizes: 60 x 60cm (24×24), 60 x 120cm (24×48)